Menu:

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym numerem

2011 Vol. 2 No. 1

Spis treści Pobrań: 402
Abstrakty Pobrań: 513
Piotr BRZOZOWSKI
Możliwości wykorzystania popiołów lotnych ze spalania w kotłach fluidalnych do betonów układanych pod wodą
Pobrań: 608
Iwona CHMIELEWSKA
Stateczność kątowo-płytowej ściany oporowej według Eurokodu 7
Pobrań: 2140
Robert CZUBASZEK
Roślinność wydm śródtorfowych położonych na obszarze Kotliny Biebrzańskiej i doliny Narwi
Pobrań: 532
Robert CZUBASZEK, Karolina BARTOSZUK
Zawartość wybranych metali ciężkich w glebach w zależności od ich odległości od ulicy i sposobu użytkowania terenu
Pobrań: 909
Wojciech GOSK
Zastosowanie nieliniowego modelu gruntu do identyfikacji modułu sztywności podłoża gruntowego obcišżonego udarowo
Pobrań: 513
Julita KARWOWSKA, Andrzej ŁAPKO
Przydatność stosowania nowoczesnych kompozytów fibrobetonowych w konstrukcjach budowlanych
Pobrań: 888
Marta KOSIOR-KAZBERUK
Nowe dodatki mineralne do betonu
Pobrań: 704
Jarosław MALESZA
Wpływ parametrów materiałowych na pracę węzła ramy żelbetowej
Pobrań: 489
Jarosław MALESZA
Wpływ zmian sztywności i odkształcalności węzłów na redystrybucję sił wewnętrznych w wielokondygnacyjnej konstrukcji ramowej
Pobrań: 468
Marzena MATEJCZYK, Monika SUCHOWIERSKA
Charakterystyka zjawiska quorum sensing i jego znaczenie w aspekcie formowania i funkcjonowania biofilmu w inżynierii środowiska, budownictwie, medycynie oraz gospodarstwie domowym
Pobrań: 870
Jerzy OBOLEWICZ
Problemy kształtowania systemu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie
Pobrań: 503
Piotr RYNKOWSKI, Tomasz Janusz TELESZEWSKI
Modelowanie pola temperatury mostków cieplnych przy wykorzystaniu metody elementów brzegowych
Pobrań: 488
Mariola WASIL
ściśliwość nasyconego popiołu lotnego
Pobrań: 481
Anna ŻAKOWICZ, Michał BASZEŃ
Wpływ zmian cech materiałowych i geometrii konstrukcji drewnianych na rozkład sił wewnętrznych
Pobrań: 487