Menu:

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym numerem

2013 Vol. 4 No. 2

Spis treści Pobrań: 335
Abstrakty Pobrań: 483
Patrycja BARYŁA, Marek WOJCIECHOWSKI, Marek LEFIK
Właściwości piasków hydrofobizowanych emulsjami alkoksysilanowymi ustalone w badaniach wstępnych
Pobrań: 505
Małgorzata J. GLINICKA
Właściwości mechaniczne mieszaniny gruntu i odpadów z opon samochodowych
Pobrań: 462
Małgorzata JASTRZĘBSKA, Magdalena KOWALSKA
Przydatność wybranych systemów pomiaru odkształceń w badaniach trójosiowych słabych gruntów spoistych
Pobrań: 445
Krystyna JAŚKIEWICZ, Małgorzata WSZĘDYRÓWNY-NAST
Wpływ metodyki oznaczania granic Atterberga na uzyskiwane wartości stopnia plastyczności
Pobrań: 444
Dariusz KIZIEWICZ, Zbigniew LECHOWICZ
Anizotropia wytrzymałości na ścinanie bez odpływu gruntów spoistych w cylindrycznym aparacie skrętnym
Pobrań: 458
Sebastian KOWALCZYK, Tomasz SZCZEPAŃSKI, Paweł DOBAK
Charakterystyka rozkładu ciśnienia porowego w badaniach konsolidacji past gruntowych z północnopolskich glin zwałowych
Pobrań: 500
Marzena LENDO-SIWICKA, Kazimierz GARBULEWSKI
Pęcznienie a odprężenie nienasyconych iłów warszawskich
Pobrań: 477
Jolanta Anna PRUSIEL
Wyznaczanie modułu sprężystości ośrodków ziarnistych składowanych w silosach
Pobrań: 474
Wojciech SAS, Katarzyna GABRYŚ, Alojzy SZYMAŃSKI
Laboratoryjne oznaczenie prędkości fali podłużnej i poprzecznej w gruncie
Pobrań: 464
Zdzisław SKUTNIK
Badanie parametrów wytrzymałościowych piasku średniego w aparacie trójosiowego ściskania z kontrolowanym ciśnieniem ssania
Pobrań: 534
Małgorzata WYSOCKA, Zenon SZYPCIO, Dariusz TYMOSIAK
Prędkość wznoszenia kapilarnego w gruntach niespoistych
Pobrań: 1094