Menu:

Zapraszamy do zapoznania się
z aktualnym numerem

Regulamin redakcyjno-wydawniczy czasopisma naukowego
Budownictwo i Inżynieria Środowiska – Civil and Environmental Engineering

 1. Czasopismo naukowe "Budownictwo i Inżynieria Środowiska – Civil and Environmental Engineering" jest wydawane cztery razy w roku przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Białostockiej ze średnioroczną liczbą opublikowanych artykułów, co najmniej 24.
 2. Koszty wydania czasopisma ponosi Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, przy czym Rektor PB może podjąć decyzję o współfinansowaniu czasopisma z rezerwy rektora.
 3. Tematyka czasopisma obejmuje szeroko pojęty zakres dyscyplin naukowych: budownictwa, inżynierii środowiska oraz kształtowania środowiska.
 4. Za zgodność artykułu z zakresem tematycznym czasopisma odpowiada redaktor naczelny (lub jego zastępca).
 5. Artykuły są nadsyłane do redakcji czasopisma w formie elektronicznej (pliki*.doc oraz pliki*.pdf), według zaleceń w Wytycznych dla autorów zamieszczonych na stronie internetowej czasopisma http://www.biswbis.pb.edu.pl.
 6. Artykuł powinien mieć objętość 6-10 stron według podanego formatu, a komunikat techniczny – do 4 stron według podanego formatu.
 7. Nadesłana praca powinna być napisana w języku polskim lub angielskim. Prace napisane w języku polskim muszą zawierać tytuł i streszczenie w języku polskim i angielskim, natomiast prace angielskojęzyczne – tytuł i streszczenie w języku angielskim.
 8. W celu zapobieżenia przypadkom nierzetelności naukowej w postaci ghostwriting1 i guest autorship2 autorzy manuskryptów przedkładanych do druku są zobowiązani do przesłania do redakcji oświadczenia dotyczącego wkładu poszczególnych autorów w przygotowanie publikacji oraz do podania źródła jej finansowania.
 9. Warunkiem opublikowania artykułu jest jego jednoznacznie pozytywna ocena, wykonana przez dwóch niezależnych recenzentów, zatrudnionych w innej jednostce niż autorzy ocenianej pracy. Recenzentów wskazuje redaktor naczelny (lub jego zastępca). Recenzje opracowywane są zgodnie z Procedurą recenzowania, na formularzach czasopisma.
 10. Redaktor naczelny (lub jego zastępca) może przekazać swoje uprawnienia dotyczące wyboru recenzentów oraz sprawdzenia spełnienia przez autorów ewentualnych warunków zawartych w recenzjach członkowi Rady Naukowej czasopisma lub powołanemu redaktorowi tematycznemu.
 11. Zastosowania statystyki w dostarczonym manuskrypcie są sprawdzane przez redaktora statystycznego.
 12. Ostateczną decyzję, co do przyjęcia artykułu do druku, podejmuje redaktor naczelny.
 13. Warunkiem opublikowania artykułu jest przekazanie redakcji podpisanego oświadczenia o posiadaniu przez autora/autorów pełni praw autorskich do tekstu, tabel oraz rysunków zawartych w nadesłanym artykule.
 14. Autorzy są zobowiązani do wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia na wykorzystanie znajdujących się w zgłoszonym manuskrypcie rysunków lub innych materiałów chronionych prawem autorskim oraz do poniesienia związanych z tym kosztów, jak również powołania się na oryginalne źródło włączanego materiału.
 15. Redaktor naczelny (lub jego zastępca) może podjąć decyzję o zamieszczeniu nadesłanej do redakcji polemiki lub dyskusji dotyczącej wydrukowanych na łamach czasopisma artykułów. W czasopiśmie mogą być także zamieszczane recenzje książek, raporty z konferencji lub materiały reklamowe.
 16. Wszystkie wydrukowane artykuły oraz ich streszczenia w języku angielskim są zamieszczane na stronie internetowej czasopisma (http://www.biswbis.pb.edu.pl).

1 Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
2Z guest authorship mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji. Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego